TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Chương trình 10/01/2019 10/01/2019 Trần Mạnh Hoan Tải về
2 03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 Chương trình 04/01/2019 04/01/2019 Nguyễn Văn Bình Tải về
3 101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 Thông báo 12/12/2018 12/12/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
4 77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo 05/11/2018 05/11/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
5 06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" Kế hoạch 04/09/2018 04/09/2018 Đặng Khánh Hòa Tải về
6 10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" Quyết định 04/09/2018 04/09/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
7 05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết 29/08/2018 29/08/2018 Vũ Cao Minh Tải về
8 18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) Báo cáo 05/07/2018 05/07/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
9 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về
10 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về
11 03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016 - 2020 của quận Thanh Xuân Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về
12 04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về
13 13/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XV Báo cáo 20/06/2018 20/06/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
14 14/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2018 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Báo cáo 20/06/2018 20/06/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
15 15/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát, thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo 20/06/2018 20/06/2018 Lê Trung Cường Tải về
16 12/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) Báo cáo 15/06/2018 15/06/2018 Đặng Khánh Hòa Tải về
17 11/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả Giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận Báo cáo 12/06/2018 12/06/2018 Trần Mạnh Hoan Tải về
18 05/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 Kế hoạch 31/05/2018 31/05/2018 Lê Trung Cường Tải về
19 08/QĐ-TTHĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 Quyết định 31/05/2018 31/05/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
20 10/BC-HĐND BÁO CÁO Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin Báo cáo 29/05/2018 29/05/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629