UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

613 người đang online

Quyết định của UBND Thành phố về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Tư 01 Tháng Ba - 2017 1:44:35 CH

Ngày 28/02/2017, đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành quyết định số về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính UBND TP Hà Nội ban hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/3.

Điều 1. Về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

1. Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất;

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn;

d) Ủy ban nhân dân các xã: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần;

đ) Các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở (các Chi cục và tổ chức  tương đương); Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở quyết định về làm viêc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.

2. Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố tổ chức làm việc vào thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

3. Ngoài các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này, căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) để quyết định bổ sung các cơ quan tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy (buổi sáng hoặc cả ngày) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc

1. Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai đến cá nhân, tổ chức biết.

2. Các thủ tục hành chính thuộc loại giải quyết và trả kết quả ngay thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; các thủ tục hành chính khác thì bố trí cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đế tiếp nhận và trả kết quả

3. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều này cần khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này tổ chức làm việc vào bụổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiếm tra và tống hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện của cơ quan và cấp dưới trực thuộc; Báo cáo lồng ghép trong nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan gửi Sở Nội vụ đế tống hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện Quyết định này.

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào buối sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định.

5. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, cổng Thông tin điện tử Thành phố): Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, cá nhân, tổ chức vi phạm các nội dung tại Quyết định này tùy theo tính chất, mức độ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017 và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tố chức làm việc vào buôi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Giám đôc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường TH Nguyễn Trãi(13/06/2018 10:06 SA)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường THCS Thanh Xuân(27/04/2018 4:51 CH)

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giáo viên đăng ký về công tác tại trường Tiểu học Kim Giang(27/04/2018 4:46 CH)

Hội nghị phổ biến chính sách phát luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp(18/04/2018 4:55 CH)

Hội nghị quán triệt và hướng dẫn khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự...(29/03/2018 5:35 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629