GIỚI THIỆU CHUNG

UBND Quận

Tiếp công dân

04.35540380

04.62933647

Giải quyết TTHC

04.38585652

50 người đang online

CHƯƠNG TRÌNH, NGHỊ QUYẾT HĐND

STT

Số ký hiệu

Ngày tháng

Loại văn bản

1

01/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách các Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

2

02/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

3

03/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

4

04/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên thường trực HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

5

05/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

6

06/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

7

07/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên của UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

8

08/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó và Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

9

09/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó và Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

10

10/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

11

11/2011/NQ-HĐND

16/6/2011

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

12

12/2011/NQ-HĐND

21/7/2011

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2010

13

13/2011/NQ-HĐND

21/7/2011

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2011

14

14/2011/NQ-HĐND

21/7/2011

Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 2 HĐND Quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

15

15/2011/NQ-HĐND

21/7/2011

Nghị quyết về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND quận 6 tháng cuối năm 2011

16

16/2011/NQ-HĐND

20/12/2011

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Thanh Xuân năm 2012

17

17/2011/NQ-HĐND

20/12/2011

Nghị quyết về việc lập "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) quận Thanh Xuân"

18

18/2011/NQ-HĐND

20/12/2011

Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, vốn xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất XDCB quận Thanh Xuân năm 2013

19

19/2011/NQ-HĐND

20/12/2011

Nghị quyết về Chương trình hoạt động năm 2012 của HĐND Quận

20

20/2011/NQ-HĐND

20/12/2011

Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 3 HĐND Quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

21

21/2011/NQ-HĐND

6/7/2012

Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2011

22

22/2012/NQ-HĐND

6/7/2012

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm Kinh tế - Xã hội cuối năm 2012

23

22/2012/NQ-HĐND

6/7/2012

Nghị quyết về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2012 của HĐND quận

24

24/2012/NQ-HĐND

6/7/2012

Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HDND Quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

25

25/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Thanh Xuân năm 2013

26

26/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư quận Thanh Xuân năm 2013

27

27/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND quận

28

28/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 5 HĐND Quận Thanh Xuân khóa IV (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

29

29/2012/NQ-HĐND

21/12/2012

Nghị quyết về việc điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp phường

30

30/NQ-HĐND

15/4/2013

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

31

31/NQ-HĐND

15/4/2013

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

32

32/NQ-HĐND

15/4/2013

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

33

33/NQ-HĐND

15/4/2013

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

34

34/NQ-HĐND

29/5/2013

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐNDquận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

35

35/NQ-HĐND

29/5/2013

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

36

36/NQ-HĐND

29/5/2013

Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

37

37/NQ-HĐND

27/6/2013

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

38

38/NQ-HĐND

27/6/2013

Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

39

39/NQ-HĐND

27/6/2013

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBNDquận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

40

40/NQ-HĐND

27/6/2013

Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu

41

41/NQ-HĐND

28/6/2013

Nghị quyết Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 8 HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

42

42/2013/NQ-HĐND

28/6/2013

Nghị quyết Về việc Tăng cường quản lý trật tự Lòng đường vỉa hè và Vệ sinh môi trường một số tuyến phố trọng điểm trên địa bàn quận giai đoạn 2013 - 2015

43

43/2013/NQ-HĐND

28/6/2013

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2012

44

44/2013/NQ-HĐND

28/6/2013

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013

45

45/NQ-HĐND

16/12/2013

Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

46

46/NQ-HĐND

16/12/2013

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thư ký Kỳ họp HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

47

47/NQ-HĐND

16/12/2013

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Thư ký kỳ họp HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

48

48/NQ-HĐND

16/12/2013

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

49

49/NQ-HĐND

16/12/2013

Nghị quyết xác nhận kết quả Uỷ viên Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân (Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

50

50/2013/NQ-HĐND

17/12/2013

Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội An ninh, Quốc phòng năm 2014 của quận Thanh Xuân

51

51/2013/NQ-HĐND

17/12/2013

Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ sự toán ngân sách, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư quận Thanh Xuân năm 2014

52

52/2013/NQ-HĐND

17/12/2013

Nghị quyết về "Xây dựng Chính quyền điện tử quận Thanh Xuân giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020"

53

53/2013/NQ-HĐND

17/12/2013

Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa IV nhiệm kỳ 2011 - 2016

54

54/2013/NQ-HĐND

17/12/2013

Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND quận

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10532 người đã bình chọn
/portal/Home/doanh-nghiep/default.aspx
Thời tiết 5 ngày tới
21
MuaBán
Hồ Chí Minh36,4436,64
Hà Nội36,4436,66
Đà Nẵng36,4436,66
MuaBánCK
EUR24.519,824.812,924.593,6
JPY202,8206,7204,9
USD22.735,022.805,022.735,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 04.38585659 - 04.38585646 - Fax: 04.38585629